නිෂ්පාදන ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා

Kandy, Kandy, Central Province, Sri Lanka
770,134,726

කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන ඇසුරුම් අංශ සේවකසේවිකා

ආහාර නිෂ්පාදන/කිරිපිටි/බිස්කට් /ප්ලාස්ට්ක් /රබර් බෑන්ඩ්/ග්ලව්ස් කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම්/ලේබල් අංශ සහ යන්ත්‍ර ක්‍රීයාකරැ (machine operator)/තත්ව පාලක(qc)අංශ සේවක සේවිකාවන් කඩිනමින් බදවා ගැනේ

සේවක සේවිකාවන් කඩිනමින් බදවා ගැනේ.

# සුදුසුකම් :

(අධ්‍යාපන සහතික අවශ්‍ය නැත)

【~】- වයස අවුරුදු 17 -55 පුහුණු-නුපුහුණු ගැහැණු පිරිමි සේවකයන් සදහා අයදුම් කල හැකිය.

# ප්‍රතිලාභ :

【~】- ආකර්ශනීය වැටුපක් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

සියලු දීමනා සමග වැටුප – රු.34,800 අතිකාළ සමග වැටුප – රු 46000.00 – 52000.00 අතර

【~】- මාසික වැටුප – 52000/=

【~】- OT දීමනා සහිතයි.

【~】- ETF/EPF සහිතයි.

【~】-ආහාර සැපයේ.

【~】-නවාතැන් සැපයේ.

【~】-යහලුවන් කණ්ඩායම් එකම ආයතනයකට එකම නවාතැනට

【~】-දුරපලාත් වලින්ද බදවා ගැනේ

【~】-පැමිණි දිනම රැකියාවට යොමු කෙරේ.

【~】- ETF,EPF සහ මරණාධාර දීමනා

【~】- වසරකට දෙවරක් ප්‍රසාද දීමනා

【~】- දක්ෂතාව මත උසස්විම්

【~】- සම්මුඛ පරික්ෂණයට පැමිණෙන දිමනා රැකියාවට පිවිසීමේ හැකියාව

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ.

අදම අමතන්න :- 0770134726

Whatsapp සම්බන්ධවීම් – 0770134726

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ “𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐫” හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයදුම් කරන්න