Bajaj RE Three Wheeler 2004

Hakmana, Matara, Southern Province, Sri Lanka
717,878,070

මාතර අවට මුලිකගෙවිම 130000