හෝටල් සේවිකා - මැලේසියාව

Kurunegala, Kurunegala, North Western Province, Sri Lanka
716,863,093

✨ මැලේසියාවේ හෝටල් ආශ්‍රිත රැකියා ඇබෑර්තු.

》 තනතුර : හෝටල් සේවිකා (වේටර්වරියන්)

◈ වසර 2ක පළපුරුද්ද සහ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුමක් අවශ්‍යයි ☝

◈ වැටුප රින්ගිට් 2000/-

◈ කාන්තාවන් සඳහා පමණයි

📱 වැඩිදුර විස්තර සඳහා 0716863093 / 0372234102 අමතන්න.

ඔබගේ තොරතුරු +94716863093 අංකයට වටිස්ඇප් කරන්න.

◈◈ වසර 20කට වැඩි පලපුරුද්ද සහ ක්ෂෙත්‍රයේ ඉහලම වෘත්තීය නිපුනත්වය සමගින් විශ්වාසවන්තම සේවය, අරුණ විදේශ රැකියා ආයතනය ◈◈

අරුණ විදේශ රැකියා ආයතනය

දෙවන මහල,

නව සාප්පු සංකීර්ණය – බස් නැවතුම්පොල

කුරුණෑගල