සැහැල්ලු වාහන /බර රියදුරු

Maharagama, Colombo, Western Province, Sri Lanka
763,556,065

අප පුද්ගලික ආයතනයට සැහැල්ලු වාහන /බර වාහන රියදුරු මහතුන් අවශ්‍යය කර තිබේ

වැටුප 40000 දක්වා

ආහාර /නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ

පළපුරුද්ද මත වැටුප වැඩි වේ

වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබිය යුතුය

ඩිලිවරි රථ සදහා

OT /කොමිස් වැටුපට අමතරව

ETF /EPF

තොරතුරු සදහා විමසන්න

0763556065