රිදී මාලයක්

Piliyandala, Colombo, Western Province, Sri Lanka
741,896,802

රිදී මාලයක් විකිණීමට ඇත .බර 107g 400mg.කඩෙන් ගන්න ගියොත් රුපියල් 70000/= විතර යනවා