පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයෙන් අගනා ඉඩමක්

Pothuhera lihinigiriya
පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයෙන් අගනා ඉඩමක් පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයෙන් අගනා ඉඩමක් පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයෙන් අගනා ඉඩමක් පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයෙන් අගනා ඉඩමක්
767,869,306

පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයෙන් අගනා පර්චස් 100 විකිනීමට..

පොතුහැර සිට 5Km

පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයේ සිට මීටර් 300දුරින් අඩි 12මාර්ගය

පොතුහැර නගරයට විනාඩි 5යි

කුරුණෑගල නගරයට විනාඩි 15යි

නාරම්මල නගරයට විනාඩි 15යි

පොල්ගහවෙල නගරයට විනාඩි 15යි

අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට විනාඩි 10යි

තනි හතරැස් සමතලා ඉඩමක්…

පදිංචියට වගාවට ඉතාමත් සුදුසුයි

පිරිසිදු ජල පහසුකම් සහිතයි

විදුලිය සහිතයි

පොල්ගස් 15 සහ තේක්ක ගස් කිහිපයක් ඇත.

ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට

පර්චස් එකක් 55000

මිල සාකච්ඡා කරගත හැක

0767869306