නැව් කාර්මික (පිරිමි)

Pannipitiya, Colombo, Western Province, Sri Lanka
706,757,400

තනතුර පිළිබඳව

මෑන්පවර් හෝ ඒජන්සි වලට රැවටී ඔබගේ මුදලත් කාලයත් අපතේ ගියාද??

ජාත්‍යන්තරයට නැව් නිපදවන අලුත්වැඩියා කරන colombo docyard ( පුද්) අංශය සදහා ස්ථීර සේවකයන් බදවා ගනු ලබන්නේ අප ආයතනය මගින් බව සතුටින් ඔබට මතක්කර සිටින්නෙමු… පැමිනෙනෙ ඔබට කිසිදු පලපුරුද්දක් අවශ්‍ය නොවේ.. එන්න අප හා එකතු වී ජිවිතය ජයගන්න…

: පුහුණුව සමග ස්ථීර ‍රැකියාව

: වැටුප රුපියල් 65000ට අදික වැටුපක්

: ආහාර නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ

ඔබත් අදම අපගේ ආයතනික සම්බන්දීකරන නිලධාරීයව අමතා ඔබගේ දිනය හා වේලව අදම වෙන්කරවාගන්න…

වැඩිවිස්තර සදහා අමතන්න 0706757400