ඩබල් පුටුවක්

Wattala, Gampaha, Western Province, Sri Lanka
785,487,775

ඔනි නම් හදා ගන්න පුලුවන් කියලා