ජුකී මැෂින් ඔපරේටර් - රුමේනියා

Homagama, Colombo, Western Province, Sri Lanka
772,388,885

》Juki Machine Operators – Romania

ජුකී මැෂින් ඔපරේටර් – රුමේනියා

》Interview Date : 10th August

☑ Male Applicants have more opportunities

☑ Salary : USD 530 + OT ✔

වැටුප ඇමරිකන් ඩොලර් 530 සහ අතිකාල දීමනා

☑ Food Accommodation & Medical facilities are provided by the company.

ආහාර, නවාතැන් ‌වෛද්‍ය පහසුකම් ආයතනය විසින් සපයනු ලැබේ.

✍️ පාස්පොට් කොපි සහ සේවා සහතික සමග ඔබගේ අයදුම්පත ranhilcv@gmail.com යන ඊමේල් ලිපිනයට යොමුකරන්න.

නැතහොත් +94772388885අංකයට වට්ස්ඇප් කරන්න.

📱 වැඩි විස්තර සඳහා පහත 0772388885 අංකයට අමතන්න.

𝐑𝐚𝐧𝐡𝐢𝐥 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐢𝐠𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲

No.78/B,

High Level Road,

Homagama