ගෘහ පාලිකා - සයිප්‍රස්

Kurunegala, Kurunegala, North Western Province, Sri Lanka
ගෘහ පාලිකා - සයිප්‍රස් ගෘහ පාලිකා - සයිප්‍රස් ගෘහ පාලිකා - සයිප්‍රස්
760,087,555

ගෘහ පාලිකා – සයිප්‍රස්

✌️ කාන්තා ඔබට සයිප්‍රස් රාජ්‍යයේ අභිමානවත් රැකියා ‍අවස්ථා

✌️ තරමක් ඉංග්‍රීසි කතා කල හැකි වයස 23 – 48 අතර කාන්තාවන්ට අයදුම්කල හැකියි

✌️ ඉංග්‍රීසි හෝ ග්‍රීක කතා කලහැකි අයට ඉකමනින් වීසා.

📱 වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.

0760087555 / 0740740132 / 0372228842

ලක්වේ විදේශ රැකියා ආයතනය

මිහිඳු මාවත (ඩයලොග් බිල්ඩිම අසල)

කුරුණෑගල