ගෘහ පාලිකා - බහරේන්

Kurunegala, Kurunegala, North Western Province, Sri Lanka
716,863,093

◈ ගෘහ පාලිකා – බහරේන් රාජ්‍යය

➥ ඉහල වැටුප්, ආහාර, නවාතැන්, වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිලේ ✔️

➥ පිටත්වීමේදී ගුවන්ටිකට්පත් ඇතුළු ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබා දේ.

◈ වයස 21 – 45 අතර අය විමසන්න.

📱 0372234102 / 0716863093

◈◈ වසර 20කට වැඩි පලපුරුද්ද සහ ක්ෂෙත්‍රයේ ඉහලම වෘත්තීය නිපුනත්වය සමගින් විශ්වාසවන්තම සේවය, අරුණ විදේශ රැකියා ආයතනය ◈◈

අරුණ විදේශ රැකියා ආයතනය

දෙවන මහල,

නව සාප්පු සංකීර්ණය – බස් නැවතුම්පොල

කුරුණෑගල