ගෘහ පාලිකා - කුවේට්

Kurunegala, Kurunegala, North Western Province, Sri Lanka
768,824,705

》කාන්තා ඔබට මැදපෙරදිග ගෘහ ආශ්‍රිත රැකියා – ඉහල වැටුප් සමග ප්‍රතිලාභ රැසක්.

✌️ ගෘහ කොකිවරියන් ලෙස හෝ ගෘහ පාලිකාවන් ලෙස එක්විය හැක.

✌️ කුවේට්, ඔමාන් සහ සවුදි අරාබිය සඳහා ඇබෑර්තු රාශියක් ලැබී ඇත.

✌️ වයස 23ට වැඩි සහ 50ට අඩු අය විමසන්න.

# ඔබගේ තොරතුරු +94 76 882 4705 Whats App අංකයට යොමු කරන්න.

විමුක්ති විදේශ රැකියා ආයතනය

නො. 43/1/2, දෙවන මහල, මිහිඳු මාවත,

කොළඹ පාර,

කුරුණෑගල

(විදේශ සේවා ලි.ප.අ. :2256)