ගුවන්තොටුපල ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා

Kandy, Kandy, Central Province, Sri Lanka
770,134,726

ගුවන්තොටුපල ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල (පුද්) අංශයේ රැකියා ඇබෑර්තු

දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකින් අයදුම් කල හැකිය

(කණ්ඩායම් වශයෙන් යොමු විය හැකිය)

* වයස 18 – 45

* ගැහැණු / පිරිමි

* පැය 12 සේවා කාලය

* අධ්‍යාපනය / පළපුරුද්ද අවශ්‍ය නොවේ

* වැටුප 55,000/- දක්වා

* ආහාර නොමිලේ

* නවාතැන් පහසුකම් සපයා දේ

බදවා ගැනීම් 0770134726 /0770134727