ගාල්ල කොස්ගොඩ අගනා බිම් කොටස්

Galle, Galle, Southern Province, Sri Lanka
706,767,345

🎀ගාලු පාරට වි.10 දුරින්

🎀මිරිස්වත්ත – අම්බලන්ගොඩ බස්පාරට සමීපයෙන්

🎀පර්චස් 12.5 සිට

🎀සියලුම පහසුකම් සහිතයි.

➡️නිරවුල් ඔප්පු

➡️අවම ලියකියවිලි

➡️ විශ්වාසනීය සේවය

➡️ පොලී රහිත ගෙවීමේ ක්‍රමයට මිලදී ගැනීම් සිදු කළ හැක.

🏆️විශ්වාසනීය සේවාවක් සදහා අදම පියනගන්න.

✨️Prestige property managment pvt Ltd