කීරී සම්බා වී -Kiri sambaa

Kandy, Kandy, Central Province, Sri Lanka
775,728,782

කීරී සම්බා වී -Kiri sambaa

ඉතා හොද තත්වයේ මනාව වේලූ වී තොග ඉතා අඩු මුදලට ලබා ගත හැක

වර්ගය – කීරී සම්බා

වර්ගය – (365) සම්බා