කාර්යාල සහයක

Gampaha, Gampaha, Western Province, Sri Lanka
786,515,603

ඔබත් වයස අවු:18 ත් 24ත් අතර සා/පෙල හෝ උ/පෙල පෙනී සිටි අයෙකුනම් අප ආයතනයේ නව ශාකාවන් සදහා අයදුම් කල හැක. (EPF/ETF සමග 25000-65000ත් අතර වැටුපක් හිමි වේ).

කාර්යාල සහයකවරුන්

සුපරීක්ෂකවරුන්

සහය කලමණාකාරුවන්

කලමණාකාරුවන්

(පුහුණු / නුපුහුණු ) ඔබට ඉහත ඕනෑම අංශයක් සදහා අයදුම් කල

හැක. (පලමු 100 දෙනා සදහා විශේෂ වරප්රසාද හිමිවේ)

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා අමතන්න :

0786515603 – Hansani