කලුතර නගර‍යෙන් අගනා බිම් කොටසක්

Kalutara, Kalutara, Western Province, Sri Lanka
706,931,241

කලුතර නගරයෙන් ඉතා අලන්කාර පරිසරයකට මායිම්ව….

දෝඩන්ගොඩ අධ්වේගී පිවිසුමට ආසන්නයෙන්….

සියලුම පහසුකම් සහිතව…

ආයොජනයට සහ පදින්චියට…..

අදම අමතන්න….